Ugovor je središna institucija prava i jedan od najgipkijih pravnih instrumenata. Njegovi su okviri tako široki da se pomoću njega mogu izvesti najraznovrsnije operacije i proizvesti razna pravna dejstva u svim oblastima prava.
Mihailo Konstantinović, znameniti profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i tvorac Zakona o obligacionim odnosima

Imajući u vidu da je advokatska kancelarija Jovana Pušac posebno specijalizovana za oblast ugovornog prava – domaćeg i međunarodnog, to je naš ključni princip – zadovoljan i, u okviru datih okolnosti, zaštićen klijent, uz istovremenu brigu za očuvanjem poverenja među ugovornim stranama, ali i za uspešnu realizaciju konkretnog pravnog posla.

U svrhu izrade ugovora kako iz domena domaćeg prava, tako i ugovora s međunarodnopravnim elementom, pružamo usluge savetovanja i zastupanja u vođenju pregovora, te zajedno sa klijentom definišemo cilj i predlažemo najbolja pravna rešenja s obzirom na specifičnost poslovnog odnosa.

Pravno savetujemo i zastupamo klijente povodom tumačenja ugovornih odredaba, izmena ugovora, prestanka ugovornog odnosa naročito putem ispunjenja, kao i smetnji koje se javljaju usled, primerice, nemogućnosti ispunjenja, docnje ugovorne strane, te ostalih povreda predugovornih, odnosno ugovornih obaveza.

NAKNADA ŠTETE I OSTALI
OBLIGACIONI ODNOSI

Pravno savetujemo i zastupamo klijente u sporovima radi naknade štete (materijalne i nematerijalne), uključujući i naknadu štete zbog klevete, te sporovima iz ostalih obligacionih odnosa – sticanja bez osnova, poslovodstva bez naloga i jednostranih izjava volje.

PROCESNO PRAVO

Iako nastojimo da svaki spor prevashodno rešimo vansudskim putem, s obzirom na dugotrajnost i finansijsku težinu svakog postupka pred sudom ili drugim organom, u situaciji kada date okolnosti ne dozvoljavaju takav pristup, naša kancelarija jednakom pažnjom zastupa pravne interese klijenata u svim građanskim i privrednim sudskim postupcima, upravnim postupcima i upravnim sporovima, kao i arbitražnim procedurama.

RADNO PRAVO

Uspešno pružamo pravnu pomoć poslodavcima, udruženjima poslodavaca, zaposlenima i sindikatima u radnopravnim odnosima, učestvujemo u izradi radnopravnih akata počev od pravilnika o radu, kolektivnih ugovora, ugovora o radu, pravilnika o bezbednosti i zaštiti na radu, te menadžerskih ugovora. Učestvujemo u rešavanju sporova između zaposlenih i poslodavaca, zastupamo klijente u radnim sporovima pred sudovima i arbitražama, a angažovani smo i kao spoljna pravna služba pojedinim privrednim subjektima. Našim inostranim klijentima pružamo usluge zastupanja pred nadležnim organima Bosne i Hercegovine u postupku dobijanja boravišne i radne dozvole.

POSTUPCI ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA

strazburNa opravdan zahtev klijenata, podnosimo inicijative Ustavnom sudu Republike Srpske radi ocene ustavnosti i zakonitosti određenog zakonskog, odnosno podzakonskog akta.

U zakonom određenim slučajevima štitimo ljudska prava i slobode klijenata pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, te Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strazburu.

NEPOKRETNOSTI

nepokretnostKonsultujemo klijente u pravnim, finansijskim, poreskim i drugim pitanjima u vezi sa poslovanjem nepokretnostima uključujući i postupke pred nadležnim državnim organima. Ovo, između ostalog, podrazumeva savetovanje i pružanje pomoći prilikom vođenja pregovora i zaključivanja predugovora, odnosno ugovora o prometu nepokretnosti (kupoprodaja, poklon, razmena , doživotno izdržavanje), te ugovora o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, postupke pred nadležnim službama za katastar nepokretnosti povodom upisa i brisanja prava svojine i drugih stvarnih prava (hipoteka, stvarne služnosti, pravo građenja, koncesije), kao i obligacionih prava (pravo zakupa), te sastavljanje pravnih mišljenja i izveštaja.

PRAVO ARHITEKTURE
URBANIZMA I GRAĐEVINARSTVA

gradjevinarstvoUčestvujemo u građevinskim projektima u pregovorima i izradi ugovora o građenju, projektovanju i nadzoru prilikom sprovođenja investicionih projekata, kao i u mnogobrojnim postupcima za dobijanje lokacijskih, građevinskih i upotrebnih dozvola.

PRIVREDNO I KORPORATIVNO PRAVO

Naše usluge iz oblasti privrednog i korporativnog prava podrazumevaju pravne savete o načinu osnivanja i poslovanja privrednih subjekata i njihovih predstavništava, kompletnu proceduru osnivanja privrednih subjekata, donošenje neophodnih akata u poslovanju, sprovođenje statusnih promena, te sačinjavanje privrednih ugovora s predlozima za najefikasnije izvršenje ugovornih obaveza.

Sačinjavamo kompletnu pravnu analizu privrednih društava (legal due diligence) i pripremamo sva neophodna dokumenta potrebna za sprovođenje promena. Ažurno pratimo zakonsku regulativu i aktivno učestvujemo u pregovorima koje vode naši klijenti sa trećim licima.

ZAŠTITA KONKURENCIJE

konkurencijaSavetujemo klijente u vezi sa propisima o zaštiti konkurencije i zastupamo ih pred Konkurencijskim savetom Bosne i Hercegovine, te vodimo postupke za pribavljanje dozvola za koncentraciju, kao i u slučajevima horizontalne i vertikalne zaštite konkurencije.

LIKVIDACIONO I STEČAJNO PRAVO

stecajU slučaju bezuspešnog iznalaženja rešenja za finansijski oporavak privrednih subjekata, pružamo usluge zastupanja u likvidacionom i stečajnom postupku, pravno savetujemo klijente u svim aspektima likvidacione i stečajnopravne regulative s posebnim osvrtom na proceduru namirenja, odnosno kupovine iz stečajne mase.