MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP „AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI, TEORIJA I PRAKSA”

Jahorina, 18 – 21. oktobar, 2017

1

U periodu od 18. do 21. oktobra 2017. godine na Jahorini je održano XII Savetovanje iz oblasti građanskog prava u organizaciji Udruženja sudija Republike Srpske, Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, na temu „Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u Bosni i Hercegovini, teorija i praksa“.

Savetovanje je okupilo preko 500 učesnika, a izlagači su bili ugledne sudije, advokati i profesori sa pravnih fakulteta u BiH i Srbiji.

Jahorina

Na ovom tradicionalnom naučnom skupu, koji je od posebnog značaja za razvoj pravne misli i stručnu edukaciju sudija iz oblasti građanskog prava, advokat dr Jovana Pušac je izlagala svoj naučni rad na temu „GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST IZVOĐAČA ZA KVALITATIVNE NEDOSTATAKE GRAĐEVINE“.

3

U pitanju je zakonska garancija izvođača građevinskih radova o tome da su radovi izvedeni lege artis i da nemaju mana koje umanjuju kvalitet građevine. U tom smislu, u radu je pored relevantne zakonodavne materije i doprinosa pravne teorije iz ove oblasti, naročita pažnja posvećena sudskoj praksi koja ukazuje da veoma često propust strogih prekluzivnih rokova za obaveštavanje izvođača o nađenim nedostacima, bilo u kvalitetu, bilo u količini izvedenih radova ili upotrebljenog materijala, vodi gubitku spora od strane naručioca.

2

Učesnici na ovom eminentnom naučnom skupu bile su i Jelena Pušac Broćilović, član advokatske kancelarije JP Law Office i Suzana Radinković, stručni saradnik Okružnog privrednog suda u Banjaluci.

4