Dr Jovana Pušac

advokat

Dr Jovana Pušac je osnivač advokatske kancelarije Jovana Pušac i partner advokatske firme SOG iz Beograda, Republika Srbija.

Nakon što je 2006. godine diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci kao student generacije, obavila je pripravničku praksu u advokatskoj kancelariji Irene Mojović, tada advokata iz Banjaluke, sada sudije Ustavnog suda Republike Srpske.

Godine 2008. položila je pravosudni ispit pri Vrhovnom sudu Republike Srpske, te je nakon toga bila zaposlena na mestu stručnog saradnika za pravne poslove u advokatskoj kancelariji Kisin Zorana, advokata iz Banjaluke.

Počev od 2009. godine do 2013. godine bila je zaposlena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci na mestu asistenta (uža naučna oblast “Građansko i građansko procesno pravo”, nastavni predmet “Obligaciono pravo”), te istovremeno angažovana na Arhitektonsko – građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci na predmetu “Osnovi zemljišno-knjižnog prava”. Krajem 2013. godine prelazi na Fakultet pravnih nauka Univerziteta za poslovne studije u Banjaluci gde je do februara 2014. godine zaposlena na mestu višeg asistenta na Katedri za građansko i građansko procesno pravo.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2011. godine odbranila je master rad pod nazivom “Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti”, a 2017. godine na istom Fakultetu odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom “Ugovor o zakupu poslovnih zgrada i prostorija” i time stekla naučno zvanje – doktor pravnih nauka.

Tokom 2012. godine obavljala je poslove pravnog savetnika iz oblasti ugovornog prava pri Ministarstvu finansija Vlade Republike Srpske.

U periodu od 2009. do 2014. godine nalazi se u statusu pravnog konsultanta advokatske kancelarije Goranke Marijanac, advokata iz Banjaluke, a krajem 2014. godine se osamostaljuje i osniva sopstvenu advokatsku kancelariju.

Počev od 2017. godine dr Jovana Pušac imenovana je za arbitra Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije, Udruženja za Arbitražno pravo Srbije, zatim Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Crne Gore, Arbitražnog centra Ljubljane pri Privrednoj komori Slovenije (LAC) i Arbitražnog udruženja Švajcarske (ASA).

Odlukom Upravnog odbora Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske od novembra 2017. godine, a potom od maja 2021. godine advokat dr Jovana Pušac imenovana je za stalnog edukatora ovog Centra za Privrednopravnu oblast.

Aprila 2020. godine izabrana je u zvanje docenta na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog Univerziteta „Apeiron“, Banja Luka, uža naučna oblast “Građansko pravo”, nastavni predmeti Porodično pravo i Nasledno pravo. 

Oktobra 2021. godine odlukom predsednika Vlade Republike Srpske imenovana je za člana Radne grupe za izradu Porodičnog zakona Republike Srpske.

Aktivno govori engleski, a služi se ruskim jezikom.

Profesionalna biografija sa bibliografijom