Ugovor je središna institucija prava i jedan od najgipkijih pravnih instrumenata. Njegovi su okviri tako široki da se pomoću njega mogu izvesti najraznovrsnije operacije i proizvesti razna pravna dejstva u svim oblastima prava.
Mihailo Konstantinović, znameniti profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i tvorac Zakona o obligacionim odnosima

Imajući u vidu da je advokatska kancelarija Jovana Pušac posebno specijalizovana za oblast ugovornog prava – domaćeg i međunarodnog, to je naš ključni princip – zadovoljan i, u okviru datih okolnosti, zaštićen klijent, uz istovremenu brigu za očuvanjem poverenja među ugovornim stranama, ali i za uspešnu realizaciju konkretnog pravnog posla.

U svrhu izrade ugovora kako iz domena domaćeg prava, tako i ugovora s međunarodnopravnim elementom, pružamo usluge savetovanja i zastupanja u vođenju pregovora, te zajedno sa klijentom definišemo cilj i predlažemo najbolja pravna rešenja s obzirom na specifičnost poslovnog odnosa.

Pravno savetujemo i zastupamo klijente povodom tumačenja ugovornih odredaba, izmena ugovora, prestanka ugovornog odnosa naročito putem ispunjenja, kao i smetnji koje se javljaju usled, primerice, nemogućnosti ispunjenja, docnje ugovorne strane, te ostalih povreda predugovornih, odnosno ugovornih obaveza.

PROCESNO PRAVO

Iako nastojimo da svaki spor prevashodno rešimo vansudskim putem, s obzirom na dugotrajnost i finansijsku težinu svakog postupka pred sudom ili drugim organom, u situaciji kada date okolnosti ne dozvoljavaju takav pristup, naša kancelarija jednakom pažnjom zastupa pravne interese klijenata u svim građanskim i privrednim sudskim postupcima, upravnim postupcima i upravnim sporovima, kao i arbitražnim procedurama.

POSTUPCI ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA

strazburNa opravdan zahtev klijenata, podnosimo inicijative Ustavnom sudu Republike Srpske radi ocene ustavnosti i zakonitosti određenog zakonskog, odnosno podzakonskog akta.

U zakonom određenim slučajevima štitimo ljudska prava i slobode klijenata pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, te Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strazburu.

NEPOKRETNOSTI

nepokretnostKonsultujemo klijente u pravnim, finansijskim, poreskim i drugim pitanjima u vezi sa poslovanjem nepokretnostima uključujući i postupke pred nadležnim državnim organima. Ovo, između ostalog, podrazumeva savetovanje i pružanje pomoći prilikom vođenja pregovora i zaključivanja predugovora, odnosno ugovora o prometu nepokretnosti (kupoprodaja, poklon, razmena , doživotno izdržavanje), te ugovora o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, postupke pred nadležnim službama za katastar nepokretnosti povodom upisa i brisanja prava svojine i drugih stvarnih prava (hipoteka, stvarne služnosti, pravo građenja, koncesije), kao i obligacionih prava (pravo zakupa), te sastavljanje pravnih mišljenja i izveštaja.

PRAVO ARHITEKTURE
URBANIZMA I GRAĐEVINARSTVA

gradjevinarstvoUčestvujemo u građevinskim projektima u pregovorima i izradi ugovora o građenju, projektovanju i nadzoru prilikom sprovođenja investicionih projekata, kao i u mnogobrojnim postupcima za dobijanje lokacijskih, građevinskih i upotrebnih dozvola.

PRIVREDNO PRAVO

Naše usluge iz oblasti privrednog prava podrazumevaju pravne savete o načinu osnivanja i poslovanja privrednih subjekata i njihovih predstavništava, kompletnu proceduru osnivanja privrednih subjekata, donošenje neophodnih akata u poslovanju, sprovođenje statusnih promena, te sačinjavanje privrednih ugovora s predlozima za najefikasnije izvršenje ugovornih obaveza.

Sačinjavamo kompletnu pravnu analizu privrednih društava (legal due diligence) i pripremamo sva neophodna dokumenta potrebna za sprovođenje promena. Ažurno pratimo zakonsku regulativu i aktivno učestvujemo u pregovorima koje vode naši klijenti sa trećim licima.