MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP „AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI, TEORIJA I PRAKSA”

Jahorina, 23 – 26. oktobar, 2018

 

U perodu od 23 – 26. oktobra, 2018. godine na Jahorini je održano XIII SAVETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA u organizaciji Udruženja sudija Republike Srpske, a u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH pod nazivom „Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u Bosni i Hercegovini, teorija i praksa“.

1

Savetovanje je okupilo više od 500 učesnika iz pravosudnih institucija, akademske zajednice, uprave i drugih oblasti, a izlagači su bili ugledni profesori, advokati, kao i sudije najviših sudova u BiH, Srbiji i Hrvatskoj.

2

 

Na ovom tradicionalnom naučno – stručnom skupu, koji je od posebnog značaja za razvoj pravne misli i stručnu edukaciju iz oblasti građanskog prava, advokat dr Jovana Pušac izlagala je naučni rad na temu „KRITIČKI OSVRT NA UPIS ZABELEŽBE SPORA“.

 

3

 

4

Rad je nastao na osnovu neposrednih zapažanja autora o zloupotrebi instituta zabeležbe spora u našoj sudskoj praksi, a potom i praksi organa uprave u čijoj su nadležnosti evidencije nepokretnosti.

5

S druge strane, o zabeležbi uopšte, kao vrsti zemljišnoknjižnog upisa, koja u praksi sve više dobija na značaju, postoje jedino fragmentarni izvori, kao sastavni delovi monografija iz oblasti stvarnog prava, pa su nedorečena i nedovoljno poznata pravila o ovom institutu, a posebno bogata sudska praksa susednih država, bila dodatna inspiracija za ovo istraživanje. Na koncu tog istraživanja, filigranski je prikazan institut zabeležbe spora zajedno sa svojim licem i naličjem.

6

Naime, novija sudska praksa ukazuje da se zahtevi za upis zabeležbe spora neretko postavljaju od strane trećih lica upravo u cilju sprečavanja upisanog vlasnika nepokretnosti da slobodno raspolaže svojom imovinom. Tako se dozvoljavaju upisi zabeležbe svakojakih sporova, pa i onih koji za posledicu nemaju promenu upisanog stvarnog prava u korist podnosioca zahteva. Otuda, imajući pri tom u vidu da se zloupotrebama u primeni ovog instituta može stati u kraj jedino eksplicitnim zakonskim odredbama, u zaključnim razmatranjima predložena su i de lege ferenda rešenja putem normiranja nove odredbe u Zakonu o premeru i katastru Republike Srpske.